Advertisement
HOME arrow Znanost arrow NIKOLA TESLA
Tuesday, 25 April 2017
Linkovi
HOME
TV Aplauz
Top lista
Galerija
Kontakt
Interaktiv
Impresum
Aplauz NEWS
Ime:

Email:

HTML mail?
Prijava Odjava
Registrirani korisnici
Korisničko ime

Šifra

Ostanite prijavljeni
Zaboravili ste šifru?
Besplatna registracija!
Na? izbor
exit
mostar sevdah
zograf
rambo amadeus
ana popovic
lira vega
Liburnia Jazz Festival
Anketa
NIKOLA TESLA

Iako sva Teslina otkri?a jo? uvijek nisu dovoljno istra?ena jedno je sigurno ? on je otac generatora, transformatora i izmjeni?ne elektri?ne struje te osoba koja je usavr?ila elektromotor, a njegova istra?ivanja na polju prijenosa energije, elektromagnetskih zra?enja i elektrovodi?a doveli su do nastanka dana?njih modernih sustava radiokomunikacija, televizije, robotike, daljinskoga upravljanja.

pi?u: Dubravka Bo?njak i Ivan Mikuli?

Slijede?a godina (2006) donosi veliku obljetnicu, obljetnicu kojoj bi se trebali pokloniti svi ljudi ovog planeta, jer zahvaljuju?i njemu, koji bi da je ?iv proslavio 150. ro?endan, danas ne ?ivimo u mraku. Osobi koja je u potpunosti promijenila na?in ?ivota stanovnika Zemlje.

Ekscentriku koji je napokon u skladu sa svojim na?inom ?ivota I umro, potpuno zaboravljen i sam u 87. godini ?ivota, ljudi su pridavali premalo pa?nje te je do?lo vrijeme da mu se oda priznanje kakvo i zaslu?uje.

Zbog ?ega je tako odgovor mo?emo potra?iti u ?injenici kako marketi?ki nije bio zanimljiv, ?to je presudno u SAD-u, ali I op?enito u dana?njem svijetu.

 Naime, on je  ?itav ?ivot posvetio isklju?ivo istra?ivanju. ?ak toliko da nije imao niti obitelj, a ?ene su mu bile strane I kako bi rekao odvali?eile bi mu samo pozornost od rada.

Tesla je imao veoma mali broj bliskih prijatelja. Me?u rijetkima su bili pisci Robert Underwood Johnson, Mark Twain i Francis Marion Crawford.

Tako?er i u financijskim pitanjima je bio prili?no nespretan. Stoga ga je i znanstvenim krugovima i u javnosti pratila reputacija samotnjaka i ekscentrika.

Upravo ga je takav stav najvi?e i sprje?avao da ga ljudi saslu?aju, ?to bi potom rezlutralo manjkom ve?e zarade od izuma.

Njegove ?pekulacije o ostvarenju komunikacije s drugim planetima, izjave da mo?e razdijeliti Zemlju poput jabuke, kao i njegova tvrdnja da je izmislio smrtonosnu zraku koja mo?e uni?titi 10.000 aviona na udaljenosti od 400 km nailazile su na podsmijehe i kritike. Ipak, to ga nije omelo u patentiranju vi?efaznog sistema naizmjeni?no pokretnog dinama, transformatora i motora, elektro-magnetskih motora, visokofrekventnih elektricitet te stacionarnih valova, mo?da i najve?eg Teslinog izuma.

Zadnje godine svog ?ivota proveo je hrane?i golubove i ?ivio je uglavnom od godi?njeg honorara iz svoje domovine. Imao je progresivni zametak fobije. Ali istovremeno je bio briljantan znanstvenik koji je imao dara da prakti?no doka?e svoje hipoteze.

Ipak,  Tesla se danas smatra jednim od najplodnijih genija u elektrotehnici. Velika Teslina zasluga je uvo?enje izmjeni?ne struje u ?iroku uporabu.

Njegovi izumi zasnivani na izmjeni?noj struji postali su temelj cijelom daljnjem razvoju elektrotehnike.

Nije imao ni obitelj ni prijatelje, nisu ga zanimale materijalne vrijednosti, priznanja i titule. Optere?enost tim stvarima samo bi ga odbile od njegove osnovne ?elje - raditi za dobrobit ?ovje?anstva.

Do kraja ?ivota ostao je vjeran svome porijeklu, a poznate su njegove rije?i: "Ponosim se jednako i svojom srpskom majkom i svojom hrvatskom domovinom".

 

 

 

Pronalasci i patenti

Nikola Tesla, taj renesansni tip intelektualca, cijeli je svoj ?ivot posvetio samo radu.

Ostvario je oko tisu?u pronalazaka i patenata - prona?ao indukcijski motor, trofazni sustav za prijenos elektri?ne snage, generator i transformator za struje visoke frekvencije (Tesline struje) ...

Tesla je bio tako?er jedan od pionira radio-tehnike - otkrio je sustav za be?i?no upravljanje i davanje znakova na daljinu, prona?ao je nov sustav osvjetljenja, konstruirao je visokofrekventne alternatore kao osnovu emisionih radio-stanica, proizveo je neprigu?ene elektromagnetske valove, otkrio je i patentirao princip rezonancije za radio-veze, izlo?io ideju o interplanetarnim telekomunikacijama pomo?u ultrakratkih valova, a zamislio je u cjelini i radarski sustav.

Objavio je radove iz fizike u kojima je iznosio originalne ideje koje su se kasnije ostvarile.

U javnim glasilima povremeno se javljaju pri?e kako je Nikola Tesla osmislio neke izume koje nikada nije obznanio. Za te izume navodno se interesiraju poznate obavje?tajne slu?be. Navodno je rije? o be?i?nom prijenosu elektri?ne energije i mogu?nosti da se materijalizirani objekti u?ine nevidljivima.

 

 

 

 

I Marconi je ukaro Teslino otkri?e

Obzirom da je Tesla bio plodan pronalaza? neke njegove pronalaske poku?avalo se pripisati drugim pronalaza?ima ?to nije bio rijedak slu?aj. Mno?tvo patenata registriranoi je pod tu?im imenom iako je njihovo ishodi?te u Teslinoj ideji.

To se posebno odnosi na podru?je suvremenih telekomunikacija. Talijanski znanstvenik Marconi sebi je pripisao otkri?e radiotelegrafske veze. Tako?er se smatra kako Tesla zaslu?an i za otkri?e X zraka, koje su nepravedno pripisane Roentgenu.

Stoga ne ?udi ?to Tesla nikad nije dobio Nobelovu nagradu, dok su i Marconi i Roentgen dobitnici.

 

 

 

Nagrade

- 1912. odbio je primiti Nobelovu nagradu iz fizike jer je tvrdio da njegov suprimatelj Thomas Edison nije pravi znanstvenik

 

- 1917. odlikovan je Edisonovom medaljom, najve?im odlikovanjem Ameri?kog instituta elektroin?enjera

 

- u ?ast stogodi?njice Teslina ro?enja Me?unarodna elektrokomisija nazvala je njegovim imenom jedinicu magnetske indukcije Tesla (u SI sustavu znak - T)

 

- danas u ?e?koj jedna tvornica ?arulja nosi njegovo ime, dok u Hrvatskoj postoji tvrtka Nikola Tesla - Ericsson ?ija je primarna djeltnost telefonija

 

 

 

 

 

 

Ostav?tina Nikole Tesle

Pisana ostav?tina Nikole Tesle - 70-100 tisu?a stranica dokumenta - danas je pohranjena u Teslinom Muzeju u Beogradu, Morganovoj banci u New Yorku te u sredi?tu FBI-a. Mnogi od tih dokumenta strogo su ?uvana tajna i nisu dostupni ni znanstvenicima.

Naga?a se da je u Teslinoj ostav?tini rije?eno pitanje be?i?noga prijenosa energije te da ona obiluje misterijima poput mogu?nosti umjetnoga izazivanja potresa, kontroliranoga projiciranja misli, nadma?ivanja brzine svjetlosti, komunikacije s vanzemaljcima ...

Tesla, taj genijalni istra?iva? i osebujna li?nost, bio je ?ovjek ispred svoga vremena i slobodno se mo?e re?i da svijet jo? nije do kraja istra?io i spoznao pravu vrijednost svih njegovih ideja i pronalazaka.

Zanimljiva je ?injenica da je bista Nikole Tesle, kao utemeljitelja, postavljena u Svjetskome centru telekomunikacija u ?enevi.

 

 

 

 

 

 

TESLINE MISLI

?          Ima ne?to zastra?uju?e u vezi sa univerzumom kada razmotrimo da ga samo na?a ?ula sluha i vida ?ine divnim. Samo, pomislite, univerzum je tamniji od najtamnijeg mastila, hladniji od najhladnijeg leda i ti?i od tihe grobnice sa svojim tijelima koji jure kroz prostor ogromnom brzinom. Kakva je to zadivljuju?e inspirativna sila, zar ne?!

 

?          Suvremen mlad ?ovjek koji ?eli svjetlu budu?nost treba naporno raditi na realizaciji svojih ideala, bez obzira na materijalni cilj.

 

?          Najuspje?niji ?ovjek u ?ivotu je onaj koji ostvaruje najve?u sre?u kad mo?e re?i na kraju dana da je u?inio najbolje ?to mo?e za dobrobit svojega bli?njega.

 

?          Radio - ja znam da sam njegov otac, ali ga ne volim. Jednostavno ga ne volim. On je besmislica. Nikada ga ne slu?am. Radio je razoran i ometa koncentraciju. Previ?e je destrukcija u ovom ?ivotu koje ometaju kvalitetno mi?ljenje. Kvalitet, ne kvantitet, misli je va?an.

 

 

 

 

BIOGRAFIJA

Pronalaza?, elektrotehni?ar i fizi?ar Nikola Tesla  ro?en je to?no u pono? izme?u  9. i 10. srpnja 1856. godine u mjestu Smiljan kod Gospi?a, Hrvatska.

Osnovnu ?kolu poha?ao je u Smiljanu, a zavr?io u Gospi?u. Upisuje se u Ni?u realnu gimnaziju u Rakovcu kod Karlovca, gdje je u sedmom razredu iz matematike, fizike i nacrtne geometrije imao zaklju?ene dvojke.

Glavna odlika njegovog djetinjstva bila je usamljenost. Mnogo vremena provodio je sam, ?itaju?i ili igraju?i se s pticama. Njegova ljubav prema pticama pratit ?e ga cijeloga ?ivota. Bio je sanjar i poeta, a kako je sazrijevao razvijao je samodisciplinu i ?elju za precizno??u.

Nakon zavr?etka gimnazije Tesla se dvije godine nije ?kolovao, pri ?emu su roditelji vr?ili pritisak da postane sve?enik, jer je njegov otac bio pravoslavni sve?enik, ali se on tome uporno protivio te je upisao studij tehni?kih znanosti u Grazu. U po?etku je bio iznimno uspje?an student kojeg su cijenili kako profesori tako i kolege studenti. Ipak nov?ana oskudica uzrokuje zapu?tanje studija. To na kraju rezultira napu?tanjem studija, nakon ?ega odlazi u Maribor i na koncu vra?a u Gospi?. 

Nakon o?eve smrti odlu?uje nastaviti studij i ispuniti o?evu ?elju. Odlazi u Prag na Tehni?ki fakultet. Po zavr?etku zapo?ljava se u telefonskom dru?tvu gdje mu je posao priklju?ivanje telefona po ku?ama.

Izvjesno vrijeme radio je kao in?enjer Telefonskog dru?tva u Budimpe?ti. Nakon Budimpe?te prelazi u  Edisonovu tvrtku Continental Edison Company u Parizu.

Godine 1883. na zadatku u Strasbourgu izvan radnog vremena konstruira prvi indukcijski motor. Godinu dana kasnije - 1884. odlazi u Sjedinjene Dr?ave.

Ostalo je povijest. Kako njegova tako i svih tada?nji, dana?njih i budu?ih stanovnika Zemlje.

Nikola Telsa preminuo je 7. sije?nja 1943. u New Yorku.

Komentar teksta
"Aplauz" ne odgovara za sadrzaj objavljenih komentara. Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije Aplauza. Ostavite vaš komentar ovde (Pokaži/Sakri formu)Komentari ostalih posetilaca
Trenutno nema drugih komentara....
Sadr?aj
Tema
Sex life
Upitnik
Interview
In Memoriam
Subkultura
Znanost
Portret
Muzika
Dru?tveni Fenomeni
Va?a reklama

 
 

 
Copyright 2004 Aplauz. All rights reserved.
Copyright 2004 Aplauz. All rights reserved